top of page

Bolagsordning

För föreningen Danish Education Society for Dystoni and Spasticity Treatment

§ 1. Bolagets namn
Företagets namn är "DANSKT UTBILDNINGSFÖRETAG för DYSTONI OCH SPASTICITETSBEHANDLING".

§ 2. Bostadsort:
Föreningens hemort bestäms av den sittande sekreterarens adress och framgår av bolagets hemsida www.dandyspas.com.

 

§ 3. Syfte:
Bolagets syfte är följande:
Stärka formaliserad utbildning i dystoni och spasticitetsbehandling.
Stärka utredning, behandling och forskning inom området dystoni och spasticitet. Detta bör främjas genom rikstäckande utbildning och nätverkande genom utbildningsforum. Främja tvärvetenskapligt samarbete mellan alla yrkesgrupper som arbetar med dystoni och spasticitetsbehandling.
Stärka professionell utveckling både inom de enskilda yrkesgrupperna och tvärvetenskapligt.
Utbyta erfarenheter och kunskaper mellan de enskilda yrkesgrupperna samt tvärvetenskapligt.
Vara konsult-/samverkanspartner för berörda myndigheter.
Stärka den allmänna kunskapen om dystoni och spasticitetsbehandling
Skapa nätverk för att främja multicenter forskningsprojekt.

§ 4. Medlemskap
Det finns följande typer av medlemskap:


Vanligt medlemskap
Som ordinarie medlemmar kan antas personer som genom sin utbildning, dagliga arbete eller forskning har ett intresse av bolagets arbete och syfte. Styrelsen godkänner antagningen på grundval av uppgifterna i bolagets "Anmälningsblankett".

Supportmedlem

Organisationer, föreningar, stiftelser, företag, andra grupper och enskilda med intresse av bolagets syfte och arbete kan efter skriftlig ansökan till och godkännande av styrelsen upptas som stödmedlemmar.
Dessa ledamöter får närvara vid bolagsstämman men har inte rösträtt och får inte väljas in i styrelsen och betala särskild medlemsavgift. Dessa medlemmar kan även genom sponsring ytterligare stödja bolaget mht att främja föreningens syfte. Om styrelsen inte kan förorda inträde, ska begäran, om den vidhålls, behandlas på nästa bolagsstämma och anmälan om detta ska ske vid kallelsen. Om minst 2/3 av de vid stämman närvarande ledamöterna röstar för antagning är sökanden medlem. Samma procedur används om det finns

invändningar i rätt tid framkommer från medlemssidan.
Bolagets styrelse uppdaterar ett löpande register över de två kategorierna av medlemmar.

Uttag

Utträde kan endast ske genom att skriva till sekreteraren, som vidarebefordrar utträdet till övriga styrelsen.
Medlemmar förbinder sig att betala en medlemsavgift för det kalenderår då utträdet sker. Om medlem inte har betalat medlemsavgiften under ett år anses medlemskapet avslutat.

Förnyat medlemskap förutsätter att det förfallna beloppet betalas.

Uteslutning av medlem kan beslutas av bolagsstämman eller styrelsen om medlemmen har handlat i uppenbar strid med bolagets ändamål eller bolagsordning.

§5. Generalförsamling.
Bolagsstämman är bolagets högsta myndighet.
Årsstämman hålls en gång per år.
Kallelse till årsstämman skickas per e-post och bifogas dagordningen och bolagets reviderade räkenskaper.
Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller om minst 2/3 av de ordinarie ledamöterna skriftligen begär det. Varje bolagsstämma ska meddelas per e-post med minst tre veckors varsel och kallelsen ska åtföljas av eventuella förslag till lagändringar.
Inkomna förslag skickas i övrigt till ordföranden inom två veckor före utlyst bolagsstämma.
Bolagsstämman är beslutför när den har anmälts enligt bolagsordningen. Beslutet fattas med enkel majoritet av de närvarande. Dagordningen för bolagsstämman ska innehålla följande punkter:

 1. Valledare

 2. Valreferent

 3. Justering av protokoll från föregående bolagsstämma

 4. Ordförandens berättelse

 5. Rapporteringskommitté

 6. Kassören presenterar räkenskaperna och styrelsens budget även för kännedom

  förslag till kvoter för kommande verksamhetsår för godkännande.

 7. Valföreningsstyrelsen

  1. 3-4 terapeuter (både sjukgymnaster och arbetsterapeuter), 6-7 läkare (gärna en blandning av neurologer, neurofysiologer, neuropediatrer och rehabiliteringsläkare), 1-2 sjuksköterskor eller så.su.ass.

  2. Efter bolagsstämman konstitueras styrelsen med ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare medan övriga ledamöter är ordinarie ledamöter.

 8. Val revisor

 9. Inkommande förslag

 10. Valfritt

§6. Styrelse

Styrelsen består av 10-13 ledamöter som till vardags arbetar med dystoni och spasticitetsbehandling och är intresserade av utvecklingen av ämnesområdena genom utbildning. De väljs av bolagsstämman bland bolagets ordinarie medlemmar.
Styrelsen konstituerar sig själv med val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande/sekreterare och vice ordförande/kassör väljs ett år i förväg för att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete.
Valperioden är två år.
Styrelseledamöter kan omväljas.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.

Styrelsemöten sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av en styrelseledamot.

 

§ 7. Ekonomi
Kontingenten för ordinarie medlemmar samt stödmedlemmar bestäms för ett år i taget på årsstämman.
Kvoten förfaller till förskottsbetalning den första dagen av bolagets räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december samma kalenderår, om inte styrelsen beslutar annat.
Bolagets tillgångar, testamente och andra gåvor, legat, sponsringar etc. förvaltas av styrelsen i enlighet med bolagets ändamål och Justitiedepartementets föreskrifter om placering av medel.
Styrelsen kan välja att anlita en revisor som kan bistå kassören med att föra räkenskaper över bolagets tillgångar.

 

7A §. Teckningsrätt
Berättigade firmatecknare till styrelsen är: Ordförande och kassör.

Kassören kan självständigt ta ut belopp på upp till DKK 30 000

 

§ 8. Revision
Bolagets räkenskaper revideras av en revisor.
Den revisor som inte kan ingå i styrelsen väljs av bolagsstämman. Valperioden är två år. Revisor kan omväljas.

 

§ 9. Ändring av bolagsordningen
Beslut om ändring av bolagets bolagsordning kan fattas av bolagsstämman endast efter godkännande av 2/3 av de ordinarie medlemmar som är närvarande eller företrädda på bolagsstämman.
Ordinarie ledamöter får, med hänsyn till lagändringar, på bolagsstämman företrädas av annan ordinarie ledamot genom att lämna denna skriftliga fullmakt. Fullmakten ska entydigt ange vem som har utfärdat den, vem som tagit emot fullmakten för vilken fråga vid vilken föreningsstämma och vara vederbörligen daterad och undertecknad samt åtföljas av den utfärdande medlemmens kvitto på betald medlemsavgift.

det kalenderåret.

§ 10. Bolagets upplösning
Beslut om bolagets upplösning kan fattas av bolagsstämman endast med stöd av 2/3 av de på stämman närvarande eller företrädda ordinarie ledamöterna.
Ordinarie medlemmar får, såvitt avser frågor om föreningens upplösning
företräda sig vid annan ordinarie ledamots bolagsstämma genom att lämna denna skriftliga fullmakt. I fullmakten ska det entydigt framgå vem som har utfärdat den, vem som erhållit fullmakten för vilken fråga vid vilken bolagsstämma och vara vederbörligen daterad och undertecknad samt åtföljas av den utfärdande medlemmens kvitto på betald medlemsavgift det aktuella kalenderåret.

Vid bolagets upplösning används dess medel för ändamål som bolagsstämman beslutar på styrelsens förslag i enlighet med bolagets ändamålsparagraf.
Antagen på den stiftande bolagsstämman, Köpenhamn, 20 mars 2018.

Reviderad, Köpenhamn, 2 september 2019

bottom of page