top of page

Vedtægter

For foreningen Dansk Uddannelsesselskab for Dystoni og Spasticitets Behandling

§ 1. Selskabets navn
Selskabets navn er ” DANSK UDDANNELSESSELSKAB for DYSTONI OG SPASTICITETS BEHANDLING”.

§ 2. Hjemsted:
Foreningens hjemsted bestemmes af siddende sekretærs adresse og fremgår af selskabets hjemmeside www.dandyspas.com.

 

§ 3. Formål:
Selskabets formål er følgende:
Styrke formaliseret uddannelse indenfor dystoni og spasticitetsbehandling.
Styrke udredning, behandling og forskning indenfor dystoni og spasticitets området. Dette skal fremmes via landsdækkende uddannelse og networking via uddannelsesfora. Fremme det tværfaglige samarbejde imellem alle faggrupper der beskæftiger sig med dystoni og spasticitetsbehandling.
Styrke den faglige udvikling både indenfor de enkelte faggrupper og tværfagligt.
Udveksle erfaringer og viden mellem de enkelte faggrupper samt tværfagligt.
Være hørings- /samarbejdspartner for relevante myndigheder.
Styrke den generelle viden om dystoni og spasticitetsbehandling
Skabe netværk for at fremme multicenter forskningsprojekter.

§ 4. Medlemskab
Der er følgende former for medlemskab:


Ordinært medlemskab
Personer som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysningerne i selskabets ”Indmeldelsesblanket”.

Støttemedlem

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer, andre grupper og enkeltpersoner med interesse for selskabets formål og arbejde, kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.
Disse medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent. Disse medlemmer kan ligeledes via sponsorarter yderligere støtte selskabet mhp. at fremme foreningens formål. Kan bestyrelsen ikke anbefale optagelse skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næstfølgende generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen stemmer for optagelse er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes såfremt der

fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside.
Selskabets bestyrelse ajourfører et løbende register over de to kategorier af medlemmer.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren, som viderebringer udmeldelsen til resten af bestyrelsen.
Medlemmer forpligter sig til at betale kontingent for det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i ét år betragtes medlemskabet som ophørt.

Fornyet medlemskab forudsætter, at det skyldige beløb indbetales.

Eksklusion af et medlem kan besluttes af generalforsamlingen eller bestyrelsen, hvis medlemmet har handlet i åbenlys strid med selskabets formål eller vedtægter.

§5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt.
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker per e-mail og vil være bilagt dagsorden og selskabets reviderede regnskab.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ eller hvis mindst 2/3 af de ordinære medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Enhver generalforsamling skal indvarsles per e-mail med mindst tre ugers varsel og indkaldelsen skal være bilagt eventuelle forslag om lovændringer.
Indkomne forslag i øvrigt sendes til formanden inden to uger før varslet generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er varslet i henhold til vedtægterne. Beslutningen tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valgafdirigent

 2. Valgafreferent

 3. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling

 4. Formands beretning

 5. Beretningfranedsatteudvalg

 6. Kassereren fremlægger regnskab og bestyrelsens budget til orientering samt

  forslag til kontingenter for det kommende regnskabsår til godkendelse.

 7. Valgafforeningensbestyrelse

  1. 3-4 terapeuter (både fysio- og ergoterapeuter), 6-7 læger (helst en blanding af neurologer, neurofysiologer, neuropædiatere og rehabiliteringslæger), 1-2 sygeplejersker eller so.su.ass.

  2. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær mens øvrige medlemmer er ordinære medlemmer

 8. Valgafrevisor

 9. Indkomneforslag

 10. Eventuelt

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 10-13 medlemmer, der til dagligt arbejder med dystoni og spasticitetsbehandling og interesserer sig for udvikling af fagområderne via uddannelse. De vælges af generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand/ sekretær og næstformand/ kasserer vælges forskudt med et år for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde.
Valgperioden er to år.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.

 

§ 7. Økonomi
Kontingentet for ordinære medlemmer samt støttemedlemmer fastsættes for ét år ad gangen ved den årlige generalforsamling.
Kontingentet forfalder til betaling forlods den første dag i selskabets regnskabsår. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december samme kalenderår, med mindre bestyrelsen beslutter andet.
Selskabets formue, testamentariske og andre gaver, legater, sponsorater etc., administreres af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets formål og Justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af fondes midler.
Bestyrelsen kan vælge at ansætte en regnskabsfører der kan assistere kassereren med at føre regnskab med selskabets formue.

 

§ 7A. Tegningsret
De tegningsberettigede i bestyrelsen er: Formand og kasserer.

Kasserer kan selvstændigt hæve beløb på op til 30.000kr

 

§ 8. Revision
Selskabets regnskab revideres af en revisor.
Revisoren som ikke kan være medlem af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Revisoren kan genvælges.

 

§ 9. Ændring af vedtægter
Beslutning om ændring af selskabets vedtægter kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer.
Ordinære medlemmer kan for så vidt angår lovændringer lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det

pågældende kalenderår.

§ 10. Selskabets opløsning
Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingens tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer.
Ordinære medlemmer kan for så vidt angå spørgsmål om foreningens opløsning lade
sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det pågældende kalenderår.

I tilfælde af selskabets opløsning anvendes dets midler til et af generalforsamlingens efter bestyrelsens indstilling vedtaget formål i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.
Vedtaget på stiftende generalforsamling, København, den 20. marts 2018.

Revideret, København den 2. september 2019

bottom of page