top of page

Vedtekter

For foreningen Dansk Pædagogisk Selskab for Dystoni og Spastisitetsbehandling

§ 1. Selskapets navn
Bedriftens navn er "DANSK UTDANNINGSBEHANDLING for DYSTONI OG SPASTISITETSBEHANDLING".

§ 2. Bosted:
Foreningens hjemsted bestemmes av den sittende sekretærens adresse og fremgår av selskapets hjemmeside www.dandyspas.com.

 

§ 3. Formål:
Formålet med selskapet er følgende:
Styrke formalisert utdanning innen dystoni og spastisitetsbehandling.
Styrke utredning, behandling og forskning innen dystoni og spastisitet. Dette bør fremmes gjennom landsomfattende utdanning og nettverksbygging gjennom utdanningsfora. Fremme tverrfaglig samarbeid mellom alle faggrupper som arbeider med dystoni og spastisitetsbehandling.
Styrke faglig utvikling både innenfor de enkelte faggruppene og tverrfaglig.
Utveksle erfaringer og kunnskap mellom de enkelte faggruppene samt tverrfaglig.
Være konsultasjons-/samarbeidspartner for relevante myndigheter.
Styrke den generelle kunnskapen om dystoni og spastisitetsbehandling
Opprette nettverk for å fremme multisenter forskningsprosjekter.

§ 4. Medlemskap
Det finnes følgende typer medlemskap:


Ordinært medlemskap
Som ordinære medlemmer kan tas opp personer som gjennom utdanning, daglig arbeid eller forskning har interesse i selskapets arbeid og formål. Styret godkjenner opptaket på bakgrunn av opplysningene i selskapets «Registreringsskjema».

Støttemedlem

Organisasjoner, foreninger, stiftelser, bedrifter, andre grupper og enkeltpersoner med interesse i selskapets formål og arbeid kan etter skriftlig søknad til og godkjenning av styret tas opp som støttemedlemmer.
Disse medlemmene kan møte på generalforsamlingen men har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret og betale særkontingent. Disse medlemmer kan også gjennom sponsing støtte selskapet ytterligere mht for å fremme foreningens formål. Dersom styret ikke kan anbefale opptak, skal anmodningen, dersom den opprettholdes, behandles på førstkommende generalforsamling, og varsel om dette skal gis ved innkallingen. Dersom minst 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen stemmer for opptak, er søkeren medlem. Samme prosedyre brukes hvis det er

rettidig innvending kommer fra medlemssiden.
Selskapets styre oppdaterer et løpende register over de to medlemskategoriene.

Uttak

Utmelding kan kun skje ved skriftlig henvendelse til sekretæren, som sender utmeldingen videre til resten av styret.
Medlemmene forplikter seg til å betale kontingent for det kalenderåret utmeldingen skjer. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent på ett år, anses medlemskapet som avsluttet.

Fornyet medlemskap forutsetter at skyldig beløp betales.

Utelukkelse av et medlem kan besluttes av generalforsamlingen eller styret dersom medlemmet har opptrådt i klar strid med selskapets formål eller vedtekter.

§5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.
Årsmøtet avholdes en gang i året.
Innkalling til ordinær generalforsamling sendes på e-post og vil vedlegges saksliste og selskapets reviderte regnskap.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret på eget initiativ eller dersom minst 2/3 av de ordinære medlemmene skriftlig krever det. Hver generalforsamling skal varsles på e-post med minst tre ukers varsel og innkallingen skal vedlegges eventuelle forslag til lovendring.
Innkomne forslag sendes for øvrig til leder innen to uker før innkalt generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er varslet i henhold til vedtektene. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter:

 1. Valgleder

 2. Valgreferent

 3. Godkjenning av protokoll fra forrige generalforsamling

 4. Formannens beretning

 5. Rapporteringskomité

 6. Kassereren legger også frem regnskapet og styrets budsjett til orientering

  forslag til kvoter for kommende regnskapsår til godkjenning.

 7. Valgforbundsstyre

  1. 3-4 terapeuter (både fysio- og ergoterapeuter), 6-7 leger (gjerne en blanding av nevrologer, nevrofysiologer, nevropediater og rehabiliteringsleger), 1-2 sykepleiere eller så.su.ass.

  2. Etter generalforsamlingen konstitueres styret med leder, nestleder, kasserer og sekretær, mens øvrige medlemmer er ordinære medlemmer.

 8. Valgrevisor

 9. Innkommende forslag

 10. Eventuelt

§6. styret

Styret består av 10-13 medlemmer som til daglig jobber med dystoni og spastisitetsbehandling og er interessert i utvikling av fagområdene gjennom utdanning. De velges av generalforsamlingen blant selskapets ordinære medlemmer.
Styret konstituerer seg selv med valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Leder / sekretær og nestleder / kasserer velges ett år på forhånd for å sikre kontinuiteten i styrets arbeid.
Valgperioden er to år.
Styremedlemmer kan gjenvelges.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Styrets vedtak fattes med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Styret møtes minst to ganger i året.

Styremøter innkalles av lederen på eget initiativ eller etter anmodning fra et styremedlem.

 

§ 7. Økonomi
Kontingenten for ordinære medlemmer samt støttemedlemmer fastsettes for ett år av gangen på ordinær generalforsamling.
Kontingenten forfaller til forskuddsbetaling første dag i selskapets regnskapsår. Selskapets regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember samme kalenderår, med mindre styret bestemmer noe annet.
Selskapets eiendeler, testamentariske og andre gaver, stipend, sponsorater mv., forvaltes av styret i samsvar med selskapets formål og Justisdepartementets pålegg om plassering av midler.
Styret kan velge å ansette en regnskapsfører som kan bistå kassereren med å føre regnskap over selskapets eiendeler.

 

§ 7A. Tegningsrett
Bemyndigede underskrivere til styret er: Styreleder og kasserer.

Kassereren kan selvstendig ta ut beløp på inntil 30 000 DKK

 

§ 8. Revisjon
Selskapets regnskap revideres av revisor.
Revisor som ikke kan være medlem av styret velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Revisor kan gjenvelges.

 

§ 9. Endring av vedtekter
Beslutning om endring av selskapets vedtekter kan bare treffes av generalforsamlingen med godkjennelse av 2/3 av de ordinære medlemmer som er tilstede eller representert på generalforsamlingen.
Ordinære medlemmer kan, når det gjelder lovendring, la seg representere på generalforsamlingen av et annet ordinært medlem ved å gi denne skriftlige fullmakten. Fullmakten skal entydig angi hvem som har utstedt den, hvem som mottok fullmakten for hvilken sak på hvilken generalforsamling og være behørig datert og underskrevet, samt vedlegges avstedende medlems kvittering for betalt kontingent.

det kalenderåret.

§ 10. Oppløsning av selskapet
Beslutning om selskapets oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen med støtte fra 2/3 av de ordinære medlemmer som er tilstede eller representert på generalforsamlingen.
Ordinære medlemmer kan for så vidt gjelder spørsmål om oppløsning av foreningen
representere seg på generalforsamlingen til et annet ordinært medlem ved å gi denne skriftlige fullmakten. Fullmakten skal entydig angi hvem som har utstedt den, hvem som har mottatt fullmakten for hvilken sak på hvilken generalforsamling og være behørig datert og underskrevet, samt vedlegges avstedende medlems kvittering for betalt kontingent i det aktuelle kalenderåret.

Ved selskapets oppløsning brukes dets midler til et formål vedtatt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret i henhold til selskapets formålsparagraf.
Vedtatt på stiftende generalforsamling, København, 20. mars 2018.

Revidert, København, 2. september 2019

bottom of page